Begrepp En hållbar utveckling

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
Hållbar utveckling 1 19 Hållbar utveckling, Övergödning, Försurning, Global uppvärmning,
Hållbar utveckling 2  18 Farliga kemikalier, Miljögifter, Mikroplaster, Ekologiskt & närproducerat, Hållbar konsumtion, Cirkulär ekonomi

Anrika

Att ett ämne blir mer koncentrerat. Det används t.ex. när miljögifter koncentreras i toppen på näringskedjan. 

Biologisk mångfald

Att ett ekosystem innehåller många olika arter, att det finns variation inom arten och att det många olika naturtyper.

Biologisk nedbrytbar

Ett ämne som kan brytas ner av naturens bakterier och andra nedbrytare.

Cirkulär ekonomi

Ett synsätt på hur man bättre ska kunna ta vara på naturens resurser. 

Cocktaileffekten

När kemikalier, som själva är ofarliga i så doser, blir farliga när de blandas med varandra.

Ekologisk

När mat och foder produceras utifrån de regler som KRAV bestämt. t.ex. inget konstgödsel. 

Ekologisk hållbarhet

Handlar om att bevara viktiga ekologiska punkter t. ex. bevara biologisk mångfald, inte förändra klimat eller förorena naturen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling får inte ske på bekostnad av försämring av miljön eller människans sociala situation.

Ekosystem

Ett avgränsad område där växter och djur lever.

Ekosystemstjänster

Händelser i ett ekosystem som gynnar människan. T. ex. att blommar pollineras och jorden filtrerar vatten m.m.

Farosymboler

Bilder på kemiska produkter som varnar för olika farligheter.

Fossila bränslen

Icke förnybara bränslen som finns lagrade i jorden. Torv, kol olja och naturgas.

Freon

Ett kemisk ämnen som förstör ozonskiktet.

Förstärkt växthuseffekt.

När utsläpp av växthusgaser förstärker den normala växthuseffekten.

Försurning

När människan släpper ut ämnen som sänker pH-värdet i naturen.

Global uppvärmning.

När utsläppen av växthusgaser leder till temperaturökning på jorden.

Hormonstörande ämne

Ett kemiskt ämne som liknar kroppens hormon och ger liknande effekter i kroppen.

Hållbar utveckling

Det innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt.

Biologisk nedbrytbar

Ett ämne som kan brytas ner av naturens bakterier och andra nedbrytare.

Kalkning

Ett sätt att hjälpa försurade skogar och sjöar är att hälla ut kalk som neutraliserar det sura. 

Kemikalie

En kemisk förening tillverkad av människan.

Konstgödsel

Gödsel (extra näringsämnen till jorden) som är tillverkad i en fabrik.

Kretslopp

När ämnen cirkulerar i naturen. T.ex grundämnen kan ingå i olika organismer för att sedan återgå till jorden.

Mikroplast

Mikroskopiskt små bitar av plast upp till 5 mm stora.

Miljögift

Ett giftigt ämne som sprids i naturen.

Miljömärkning

Ett märke som visar att en produkt lever upp till vissa miljökrav.

Mjukgörare

Ämne som finns i plast för att göra det smidigare.

Nanopartiklar

Mikroskopiskt små partiklar.

Nedbrytare

Organismer i naturen som bryter ner döda växter och djur. Exempel på nedbrytare är bakterier, svampar, insekter och maskar.

Neutralisera

När en bas blandas med en syra och pH närmar sig 7.

Näringskedja

Ett sätt att visa vem som äter vem i ett ekosystem.

Närproducerat

När mat produceras i närheten av ditt hem.

Organsim

Något levande. Bakterie, växt, djur eller svamp.

Ozonskikt

Ett lager av ozon-molekyler uppe i atmosfären som skyddar mot solens UV-ljus.

pH

Visar om något är surt eller basiskt.

Social hållbarhet

Att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del.

Växthusgas

En gas som ger ökar den naturliga växthuseffekten. t.ex. koldioxid, vattenånga, metan m.m.

Övergödning

När kväve, fosfor, Kalium (NPK) tillförs naturen så växtligheten ökar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *