Begrepp En hållbar utveckling

Anrika

Att ett ämne koncentreras. Det används till exempel när miljögifter koncentreras i toppen av näringskedjan. 

Biologisk mångfald

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Biologisk nedbrytbar

Ett ämne som kan brytas ner av bakterier och andra nedbrytare.

Cirkulär ekonomi

Ett synsätt på hur man bättre ska kunna ta vara på naturens resurser. 

Cocktaileffekten

När kemikalier, som var och en för sig är ofarliga i små doser, blir farliga när de blandas med varandra.

Ekologisk

När mat och foder produceras utifrån de regler som KRAV bestämt. Till exempel förbud mot konstgödsel. 

Ekologisk hållbarhet

Det handlar om att bevara viktiga ekologiska punkter till exempel bevara biologisk mångfald, inte förändra klimat eller förorena naturen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling får inte ske på bekostnad av försämring av miljön eller människans sociala situation.

Ekosystem

Ett avgränsad område där växter och djur lever.

Ekosystemstjänster

Händelser i ett ekosystem som gynnar människan. Till exempel att blommor pollineras och jorden filtrerar vatten, med mera.

Farosymboler

En symbol på en kemisk produkt som visar att den är farlig och på vilket sätt.

Fossila bränslen

Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. De finns vanligtvis under marken så de grävs eller pumpas upp.

Freon

Ett kemisk ämnen som förstör ozonskiktet.

Ftalater

En mjukgörare. Kemiska ämnen som används i plaster för att göra dem mjuka och smidiga.

Förstärkt växthuseffekt.

När utsläpp av växthusgaser förstärker den normala växthuseffekten.

Försurning

När människan släpper ut ämnen som sänker pH-värdet i naturen.

Global uppvärmning.

När utsläppen av växthusgaser leder till temperaturökning på jorden.

Hormonstörande ämne

Ett kemiskt ämne som liknar kroppens hormon och som påverkar kroppen.

Hållbar utveckling

Det innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt.

Kalkning

Ett sätt att hjälpa försurade skogar och sjöar genom att hälla ut kalk som neutraliserar det sura. 

Kemikalie

En kemisk förening tillverkad av människan.

Konstgödsel

Gödsel (extra näringsämnen till jorden) som är tillverkad i en fabrik. Det innehåller NPK (kväve, fosfor och kalium).

Kretslopp

När ämnen cirkulerar i naturen. Till exempel vatten eller olika grundämnen.

Mikroplast

Mikroskopiskt små bitar av plast upp till 5 mm stora.

Miljögift

Ett giftigt ämne som är dåligt för organismer och natur.

Miljömärkning

Ett märke som visar att en produkt lever upp till vissa miljökrav.

Mjukgörare

En kemikalie som blandas i plast för att göra den mjukare och smidigare.

Nanopartiklar

Mikroskopiskt små partiklar.

Nedbrytare

Organismer i naturen som bryter ner döda växter och djur. Exempel på nedbrytare är bakterier, svampar, insekter och maskar.

Neutralisera

När en bas och syra blandas och pH utjämnas och blir neutralt (pH 7).

Näringskedja

Ett sätt att visa vem som äter vem i ett ekosystem.

Närproducerat

När mat produceras i närheten av ditt hem.

Organsim

Något levande, uppbyggt av celler. Bakterie, växt, djur eller svamp.

Ozonskikt

Ett lager av ozon-molekyler (O3) uppe i atmosfären som skyddar mot vissa typer av solens UV-ljus.

pH

Visar om något är surt eller basiskt.

Social hållbarhet

Att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del.

Växthusgas

Det finns flera olika växthusgaser, både naturliga och konstgjorda. De ser till att en del av solens strålar stannar kvar i atmosfären och strålarna värmer upp jorden.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *