Begrepp Gas, metall, vatten och pH

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
Gas, metall, vatten och pH 1 22 Luftens gaser 1 & 2, Påvisa gaser, Luftföroreningar, Eld
Gas, metall, vatten och pH 2 18 Metaller, Vattnets egenskaper 1 & 2, Översikt pH
Gas, metall, vatten och pH 3  18 Indikatorer, Syror, Baser Neutralisation, Att rena dricksvatten, Att rena avloppsvatten

Antändningstemperatur

Den temperatur när något börjar brinna. 

Atmosfär

Det luftlager som finns mellan jordytan och rymden.

Bas

En grupp av frätande ämnen med pH över 7.

Bergart

En blandning av mineraler.

Biogas

Brännbara gaser av kolväten t.ex. metan, etan som är tillverkade utan att öka koldioxidhalten i atmosfären.

Brandtriangel

En triangel som visar vad en eld behöver för att finns (värme, brännbart material, syre).

Cellandning

När en organism bryter ner druvsocker med hjälp av syre för att få energi. Koldioxid och vatten bildas.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Ett ämnes täthet. Densitet räknas ut genom att ta massan dividerat med volymen.

Filtrering

Att skilja fast partiklar från en vätska.

Flampunkt

Den temperatur när ett ämnen avger brännbara gaser.

Flockning

Att, vid vattenrening, blanda i ämnen som reagerar med föroreningar och sjunker till botten i bassängen.

Fotosyntes

En den kemiska reaktion som gör att växter kan omvandla solljus till druvsocker (energi).

Freon

En kemisk förening som förstör ozonskiktet.

Glaciär

En samling snö och is. En glaciär är stor och rör på grund av sin egen tyngd.

Grundvatten

Vatten som finns nere i marken.

Hydroxidjon

Det som gör en bas basisk.

Indikator

Något som visar pH.

Kapillärkraft

En fenomen som får vatten att röra sig uppåt (mot gravitationen) i små rör.

Kemisk förening

Två eller fler olika grundämnen som sitter ihop.

Kemisk tecken

En förkortning av ett grundämnes namn.

Kungsvatten

Extremt frätande syra. En blandning av saltsyra och salpetersyra.

Legering

En blandning av metaller.

Luftfuktighet

Vattenånga som finns i luft.

Lättmetall

En metall med mindre densitet än 5 kg/dm3.

Lösning

Ett fast ämnen i en vätska. Ämnet delas upp i småbitar så det syns inte.

Malm

En bergart som är värd att ta vara på och utvinna metallen ur.

Mikroorgansim

En organism som är pytteliten så mikroskop måste användas för att se den.

Mineral

En kemisk förening med ett grundämnen som är en metall.

Neutralisation

När en bas och syra blandas och pH utjämnas.

Ofullständig förbränning

En brand utan tillräckligt med syre. Koloxid bildas.

Organisk syra

En syra som ofta finns i naturen t.ex. i frukt och bär.

Partikel

Något väldigt litet. En proton, lite sot eller bara mikroskopiskt skräp.

pH-meter

En elektronisk apparat som mäter pH.

pH-skala

En skala som visar pH.

Polär

När en molekyl har en negativ och positiv sida t.ex. vatten.

Protein

Ett ämne som bygger upp kroppen. 

Påvisa

Att i kemin bevisa att t.ex att ett ämnen är det man tror.   

Reagens

Ett ämne som används när något ska påvisas.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Sedimentering

Att skilja ämnen åt. När fasta partiklar i en vätska (ej lösta) sjunker mot botten.

Smog

Sot som blandas med luftfuktigheten (vattenånga).

Surt regn

Regn med lågt pH.

Syra

En grupp frätande ämnen som innehåller vätejoner och har lågt pH.

Tryckvåg

En våg av gaser som bildas vid en explosion.

Tungmetall

En metall med högre densitet än 5 kg / dm3.

Uv-ljus

Ljus med högre energi än vanligt ljus. Den gör oss solbrända.

Virtuellt vatten

Den mängd vatten som går för att tillverka ett föremål.

Värmekapacitet

Ett ämnes förmåga att hålla kvar värme eller kyla.

Vätejon

Det som gör en syra sur.

Växthusgas

En gas som förstärker växthuseffekten.

Växtsyra

Samma sak som organisk syra. En grupp vanliga syror i naturen.

Ytspänning

Den hinna som gör att en del insekter kan springa på vattnet.

Ytvatten

Synligt vatten i sjöar som används i vattenreningsverk.

Ädelgas

En gas som ogärna reagerar med andra ämnen.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.

Ärga

När syre reagerar med koppar och bildar en grön kemisk förening. Syns på kyrktak.

Övergödning

Att gödsla för mycket så naturen tar skada.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *