Begrepp Gas, metall, vatten och pH

Antändningstemperatur

Den temperatur när ett ämne börjar brinna av sig själv.   

Atmosfär

De gaser (luften) som finns mellan jordytan och rymden. Det är ungefär tio mil högt.

Bas

En grupp kemiska föreningar med pH över 7. Starka baser är frätande.

Bergart

En blandning av mineraler.

Biogas

Brännbara gaser av kolväten (till exempel metan och etan) som är tillverkade utan att öka koldioxidhalten i atmosfären.

Brandtriangeln

En bild som visar vad som krävs för att en brand ska uppstå (värme, brännbart material, syre).

BTB

En indikator som visar om en vätska är sur, neutral eller basisk.

Cellandning

När en organism bryter ner druvsocker för att få energi.

Druvsocker + Syre  ->  Koldioxid + Vatten + Energi

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Filtrering

Att skilja fasta partiklar från en vätska med hjälp av ett filter.

Flampunkt

Den temperatur när ett ämnen ger ifrån sig brännbara gaser.

Flockning

En del av vattenrening. Man blandar i ämnen som reagerar med föroreningar i vattnet och de sjunker till botten i bassängen.

Fotosyntes

En kemisk reaktion då växter omvandlar solljus till druvsocker (energi).

Solljus + Koldioxid + Vatten  ->  Druvsocker + Syre

Freon

En kemisk förening som förstör ozonskiktet.

Glaciär

En enorm samling snö och is. En glaciär rör sig på grund av sin egen tyngd.

Grundvatten

Vatten som finns nere i marken.

Hydroxidjon

Det som gör en bas basisk.

Indikator

Något som visar pH.

Kapillärkraft

Ett fenomen som får vatten att röra sig uppåt (mot gravitationen) i smala rör.

Kemisk förening

Två eller fler olika grundämnen som sitter ihop.

Kemisk tecken

En förkortning av ett grundämnes namn. Ett kemiskt tecken börjar alltid med stor bokstav och följs ibland av en liten bokstav. Järn = Fe, Väte = H.

Korrosion

När metaller löses upp på grund av en kemisk reaktion. Till exempel när de reagerar med syre.

Kungsvatten

En extremt frätande syra. Det är en blandning av saltsyra och salpetersyra.

Legering

En blandning av två eller flera metaller.

Luftfuktighet

Halten vattenånga luften innehåller.

Lättmetall

En metall med lägre densitet än 5 kg/dm3.

Lösning

Ett fast ämne som blandas med en vätska. Ämnet löses upp i vätskan till småbitar och syns inte.

Malm

En bergart som innehåller metall som är tillräckligt ekonomisk värdefull för att utvinnas.

Mikroorgansim

En organism som är liten så att mikroskop måste användas för att se den.

Mineral

En kemisk förening som finns som ett fast ämne i naturen. De består av flera olika grundämnen och innehåller nästan alltid en metall.

Neutralisation

När en bas och syra blandas och pH utjämnas och blir neutralt (pH 7).

Ofullständig förbränning

En brand utan tillräckligt med syre. Det bildas bland annat kolmonoxid.

Organisk syra

En svag syra som ofta finns i naturen till exempel i frukt och bär. Den kallas också växtsyra.

Partikel

Något som är litet. Ett vetenskapligt ord för ”liten grej”. En proton, lite sot eller bara mikroskopiskt skräp.

pH-meter

En elektronisk apparat som mäter pH.

pH-skala

En skala som visar pH.

Polär

När en molekyl har en negativ och positiv ände till exempel vattenmolekylen.

Protein

Ett näringsämne uppbyggt av aminosyror. Proteiner bygger upp kroppen. Exempel på protein är enzymer och många hormoner.  

Påvisa

Att i kemin bevisa att något. Till exempel att ta reda på att ett ämne är det man tror.   

Reagens

Ett ämne som används när något ska påvisas.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Sedimentering

Ett sätt att separera ämnen. När man låter fasta partiklar som finns i ett ämne sjunka till botten på bägaren.

Smog

Sot som blandas med vattenångan i luften.

Surt regn

Regn med lågt pH.

Syra

En grupp frätande ämnen som innehåller vätejoner och har lågt pH.

Temperatur

Det används för att mäta atomers rörelse.

Tryckvåg

En våg av gaser som bildas vid en explosion.

Tungmetall

En metall med högre densitet än 5 kg/dm3.

Uv-ljus

Ljus med högre energi än vanligt ljus. Den gör oss solbrända.

Virtuellt vatten

Den mängd vatten som går för att tillverka ett föremål.

Värmekapacitet

Ett ämnes förmåga att hålla kvar värme eller kyla.

Vätejon

Det som gör en syra sur.

Växthusgas

En gas som förstärker växthuseffekten.

Växtsyra

En grupp vanliga syror i naturen. Den kallas också organisk syra.

Ytspänning

Den hinna på en vattenyta som gör att en del insekter kan springa på vattnet.

Ytvatten

Synligt vatten i sjöar som används i vattenreningsverk.

Ädelgas

En gas som ogärna reagerar med andra ämnen.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.

Ärga

När syre reagerar med koppar och bildar en grön kemisk förening. Ärgad koppar syns på kyrktak.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *