Begrepp grundkemi

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
Grundkemi 1 22 Vad är kemi? Kemihistoria, Kemisäkerhet, Atomen, Partikelmodellen
Grundkemi 2 23 Blandningar, Att separera blandningar, Kemiska reaktioner, Kemiska formler

Aerosol

En blandning mellan fasta eller flytande partiklar i en gas.  Vanligt i sprayflaskor.  

Aggregationsform

De tillstånd alla grundämnen kan vara i. Det finns fast, flytande och gas.

Alkemi

Så kallas den kemin som fanns innan den moderna kemin.

Analys

Att undersöka genom att plocka isär.

Blandning

Två eller fler ämnen tillsammans. I en blandning bildas inget nytt.

Centrifugera

Ett sätt att separera ämnen. Ämnen snurrar runt i en anordning och de skiljs åt på grund av deras storlek eller vikt.

Dekantera

Att hälla av en vätska.

Densitet

Hur kompakta ämnen är. Ämnes täthet. Räkna ut densiteten genom att ta massan genom volymen.

Destillera

Ett sätt att separera ämnen när ett ämne är löst i en vätska och du vill ta vara på både ämnet och vätskan.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Emulsion

En blandning. När någon typ av flytande fett eller olja blandas med vatten. t. ex. mjölk.

Endoterm

En kemisk reaktion som tar upp värme från omgivningen.

Exoterm

En kemisk reaktion som också ger värme.

Farosymbol

En symbol på en kemisk produkt som visar om och i så fall hur den är farlig.

Filtrera

Ett sätt att skilja ämnen åt. Ett filter används som en slags sil för att skilja ett fast ämne (ej löst) från en vätska.

Frätande

När syror och baser löser upp ett annat ämnen (t.ex. metaller).

Fysikalisk förändring

En förändring hos ett ämne. Inget nytt bildas men ämnen kan byta fas (aggregationsform).

Grundämne

Naturens byggstenar. Allt är uppbyggd av grundämnen. Det finns runt 115 olika.

Hypotes

En gissning på vad du tror ska hända vid ett experiment.

Indunsta

Ett sätt att separera ett löst ämne ur en vätska. Vätskan får avdunsta och kvar blir det lösta ämnet.

Katalysator

Ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

Kemisk förändring

En förändring hos ett ämne som beror på en kemisk reaktion.

Kemisk förening

När två eller fler olika grundämnen sitter ihop.

Kemisk reaktion

En händelse när två ämnen reagerar och bildar ett nytt ämne.

Kemiskt tecken

En förkortning på ett grundämne. Består av en stor bokstav och ibland en liten efter.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne går från flytande till gasform.

Legering

En blandning av två metaller.

Lösning

Ett fast ämnen som blandas med en vätska. Ämnet löses upp i småbitar och syns inte.

Mättad lösning

När det inte går att lösa mer av ett ämne i en vätska utan att det lägger sig i botten av bägaren.

Neutron

En del av atomen. Neutronen har neutral laddning och finns i atomkärnan.

Oxid

Så kallas syre i en kemisk förening.

Oxiderande

En farosymbol. Ett ämne som kan reagera kraftigt med andra ämnen.

Partikelmodellen

Ett sätt att förklara händelser genom att tänka att allt består av små partiklar.

Periodiska systemet

En sammanställning av alla grundämnen.

pH

Visar om något är surt eller basiskt.

Proton

En del av atomen. Protonen är positiv laddad och finns i atomkärnan.

Reaktionspil

Används för att beskriva kemiska reaktioner. Visar vad som bildats.   

Sedimentera

Ett sätt att separera ämnen. När ett fasta partiklar finns i ett ämne låter man det sjunka till botten för att sedan hälla av vätskan.

Separera

Att dela upp blandningar i ursprungsdelarna.

Sulfid

Så kallas kemiska föreningar med svavel.

Syntes

Att tillverka något eller sätta ihop något.

Temperatur

Ett mått på hur mycket atomer rör sig.

Uppslamning

En blandning mellan ett fast ämnen (som inte löser sig) och en vätska.

Vattenlöslighet

Ett mått på hur mycket ett fast ämne kan lösa sig i en vätska.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *