Begrepp grundkemi

Aerosol

Små fasta eller flytande partiklar i en gas.  Till exempel rök, dimma eller luftföroreningar.    

Aggregationsform

Ett tillstånd hos ämne som också kallas fas. De olika faserna är fast, flytande och gas. Vilken fas ett ämne har beror på temperaturen.

Alkemi

Så kallas den kemin som fanns före den moderna kemin.

Analys

Att undersöka hur ett ämne är uppbyggt, vilka delar det består av och hur mycket det är av varje del. Analys = plocka isär.

Blandning

Två eller fler ämnen tillsammans. En blandning ska gå att dela upp i sina ursprungliga delar. Inget nytt ämne bildas.

Centrifugera

Ett sätt att separera ämnen. Ämnen snurrar runt i en anordning och de skiljs åt på grund av sin storlek eller vikt.

Dekantera

Ett sätt att separera ämnen när det finns ett olöst ämne i botten av en vätska. Vätskan hälls försiktigt av så att ämnet i botten på bägaren inte följer med.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Destillera

Ett sätt att separera ämnen när ett ämne är löst i en vätska. Vätskan kokas och ångan färdas till en ny bägare och kyls av (kondenseras). Det fasta ämnen är kvar i den ursprungliga bägaren.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Emulsion

En blandning av små droppar av ett flytande fett eller olja och vatten. Till exempel mjölk.

Endoterm

En kemisk reaktion som tar upp värme från omgivningen.

Exoterm

En kemisk reaktion som avger värme. Under reaktionen blir det varmt.

Farosymbol

En symbol på en kemisk produkt som visar att den är farlig och på vilket sätt.

Filtrera

Ett sätt att skilja ämnen åt. Ett filter används som en slags sil för att skilja ett fast ämne (ej löst) från en vätska.

Frätande

När syror och baser löser upp ett annat ämne (till exempel metaller).

Fysikalisk förändring

En förändring hos ett ämne. Inget nytt bildas men ämnen kan byta fas (aggregationsform).

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns 118 olika. 92 av dessa finns naturligt.

Hypotes

En gissning på vad du tror ska hända vid ett experiment.

Indunsta

Ett sätt att separera ett löst ämne ur en vätska. Vätskan får avdunsta och kvar blir det lösta ämnet.

Katalysator

Ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

Kemisk förändring

En förändring hos ett ämne som beror på en kemisk reaktion.

Kemisk förening

När två eller fler olika grundämnen sitter ihop.

Kemisk reaktion

En händelse när två eller fler ämnen reagerar och bildar minst ett nytt ämne.

Kemiskt tecken

En förkortning av ett grundämnes namn. Kemiska tecken börjar alltid med stor bokstav och följs ibland av en liten bokstav. Järn = Fe, Väte = H.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne går från flytande till gasform.

Legering

En blandning av två eller flera metaller.

Lösning

Ett fast ämne som blandas med en vätska. Ämnet löses upp i vätskan till småbitar och syns inte.

Mättad lösning

När det inte går att lösa mer av ett ämne i en vätska. Det ämne som inte löser sig lägger sig på botten av bägaren.

Neutron

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.

Oxid

En kemisk förening som innehåller grundämnet syre.

Oxiderande

En farosymbol. Ett ämne som kan reagera kraftigt med andra ämnen.

Partikel

Något som är väldigt litet. Ett vetenskapligt ord för “liten grej”.

Partikelmodellen

Ett sätt att förklara händelser genom att tänka att allting består av små partiklar.

Periodiska systemet

En sammanställning av alla grundämnen. Utvecklad av ryssen Dmitrij Mendelejev.

pH

Visar om något är surt eller basiskt.

Proton

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en positiv laddning.

Reaktionspil

Den används när man skriver kemiska reaktioner. Den finns för att skilja på vilka ämnen som finns före och efter reaktionen.

Sedimentera

Ett sätt att separera ämnen. När man låter fasta partiklar som finns i ett ämne sjunka till botten på bägaren.

Separera

Att dela upp en blandning i de ursprungliga delarna.

Sulfid

En kemisk förening som innehåller grundämnet svavel.

Syntes

Att tillverka något eller sätta ihop något.

Temperatur

Ett mått på hur mycket atomer rör sig.

Uppslamning

En blandning mellan ett fast ämne (som inte löser sig) och en vätska. Till exempel lera och juice.

Vattenlöslighet

Ett fast ämne som löser sig i vatten.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *