Begrepp Materiallära

Amorf

När ett ämnes atomer sitter ihop på ett oregelbundet sätt.   

Bauxit

Malm med en hög halt aluminium.

Bergart

En slags sten. En blandning av flera olika mineral.

Bindemedel

Det som håller ihop pigment och lösningsmedel i en målarfärg.

Cellulosa

Ett slags kolhydrat som är uppbyggd av långa kedjor av druvsockermolekyler. Det bygger upp växter och träd.

Centrifugera

Ett sätt att separera ämnen. Ämnen snurrar runt i en anordning och de skiljs åt på grund av sin storlek eller vikt.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Ekosystem

Ett avgränsat område (med tydliga gränser) där djur och växter finns och samspelar med varandra.

Elektrolys

Att driva en kemisk reaktion med hjälp av elektricitet.

Elektrolys

Att driva en kemisk reaktion med hjälp av elektricitet.

Enzym

Ett protein i kroppen med väldigt många olika funktioner. Exempelvis är de biologiska katalysatorer som påskyndar kemiska reaktioner i kroppen.

Fiber

Ett material som består av långa trådar.

Färskning

En del av tillverkningen av stål. Färskning är när kolhalten sänks så järnet blir smidbart.

Försurning

När pH sänks i naturen på grund av mänsklig påverkan.

Grafit

En form av rent kol. Det används som smörjmedel och som stift i blyertspennor.

Hormon

En budbärare i kroppen som styr olika biologiska processer.

Hydrofil

Ett ämne som gillar/drar åt sig/blandar sig med vatten.

Hydrofob

Ett ämne som inte gillar vatten. Det stöter bort vatten.

Härdplast

Ett sätt hur plaster är uppbyggda på. Denna struktur gör plasten hård och är svår att ändra formen på.

Kemisk bindning

Atomer sitt ihop genom att binda till varandra. Det finns tre olika sätt.

Kemisk förening

När två eller fler grundämnen binder till varandra.

Keramer

En grupp av material. Hit hör olika slags porslin och glas.

Koks

Ett kolbaserat bränsle.

Komposit

En blandning av material.

Kraftvärmeverk

Här produceras elektricitet och fjärrvärme genom att elda bränslen.

Kristallstruktur

När atomerna i ett ämne ligger i ordnad struktur. Så kallas den struktur som salter har i fast form.

Legering

En blandning av metaller.

Lignin

En kemisk förening som klistrar ihop cellulosan i ett träd.

Livscykelanalys

Ett verktyg för att bedöma en produkt eller tjänsts miljöpåverkan under sin livslängd.

Lösningsmedel

En vätska som löser upp ämnen.

Malm

En bergart som innehåller metall som är tillräckligt ekonomisk värdefull för att utvinna.

Masugn

En ugn som ger så hög temperatur så att det går att smälta järn.

Mikroplast

Mikroskopisk små bitar av plast.

Mineral

Kemiska förening med metallatomer i.

Miljögift

Ett giftigt ämne som är dåligt för organismer och natur.

Mjukgörare

En kemikalie som blandas i plast för att göra den mjukare och smidigare.

Monomer

Ett unikt kolväte repeteras i långa kedjor för att bygga upp en plast.   

Omättat kolväte

Ett kolväte med dubbel eller trippelbindningar.

Oorganisk

Ett ämne som inte innehåller kol.

Pigment

Ett färgämne.

Polymer

Långa kedjor av en slags molekyl som repeteras om och om igen. Vanligt i trä och plast.

Resurs

Något som krävs för att tillverka en produkt till exempel energi och material.

Råjärn

Så kallas järn i början av processen när stål framställs. Ett annat ord för tackjärn.

Råvara

Något som tagits från naturen men som inte bearbetats. Till exempel trä, olja eller malm.

Separera

Att dela upp en blandning i de ursprungliga delarna.

Slagg

En restprodukt som skapas i stora mängder när metaller bryts.

Smältpunkt

Den temperatur när ett ämne går från fast till flytande form.

Tensid

En molekyl i rengöringsprodukter som har en ände som gillar fett och en ände som gillar vatten. Den hjälper till att ta bort smuts.

Termoplast

Ett sätt hur plaster är uppbyggda på. Denna struktur gör plasten mjuk och formbar om den värms.

Toxicitet

Ett annat ord för giftighet.

Ytspänning

Den hinna på vatten som gör att en del insekter kan springa på vatten.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *