Begrepp organisk kemi

Aktivt kol

Ett slags rent kol med många håligheter som används för att rena vätskor och gaser från föroreningar.  

Alkaner

De enklaste kolvätena som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med enkelbindningar. Metan, etan, propan och så vidare.

Alkener

Kolväten som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med minst en dubbelbindning. Eten, propen, buten och så vidare.

Alkohol

Ett slags kolväte som innehåller en OH-grupp (hydroxi-grupp). Metanol, etanol, propanol och så vidare.

Alkyner

Kolväten som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med minst en trippelbindning. Etyn, propyn, butyn och så vidare.

Amorft kol

En typ av rent kol där kolatomerna inte har någon speciell struktur.

Balansera formler

När du gör så att antalet atomer av olika grundämnen i kemisk reaktion är lika både före som efter reaktionen. (Lika på båda sidor av reaktionspilen.)

Biogas

En gas bestående av kolväten (metan, etan) som är tillverkad av organiskt material (till exempel växter) och inte fossila bränslen.

Brunkol och stenkol

Fossila bränsle. Bergarter som bildats av gamla växter. Stenkol har lagrats längst och har högst energiinnehåll.

Cellandning

När en organism bryter ner druvsocker för att få energi.

Druvsocker + Syre  ->  Koldioxid + Vatten + Energi

Crackning

Då långa kolväten slås sönder till kortare, mer värdefullare kolväten.

Dubbelbindning

Då en kolatom binder en annan kolatom med två bindningar.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Envärd, tvåvärd, trevärd

Så kallas alkoholer om de har en, två eller tre OH-grupper.

Ester

Ett kemiskt ämne som luktar. De används i godis.

Fettsyra

Syror som ingår i fettmolekylen. De kan vara mättade, enkelomättade eller fleromättade.

Fossilt bränsle

Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. De finns vanligtvis under marken så de grävs eller pumpas upp. Det är en icke förnybar energikälla.

Fotosyntes

En kemisk reaktion då växter omvandlar solljus till druvsocker (energi).

Solljus + Koldioxid + Vatten -> Druvsocker + Syre

Fraktionerad destillation

En process när en blandning separeras (delas upp) på grund av de ingående ämnenas olika kokpunkt. Detta används när råolja delas upp  i olika typer av kolväten.

Fulleren

En form av rent kol. De har formen av fotbollar (består av 60 kolatomer) eller som långa rör (nanorör).

Förbränning

En kemisk reaktion då något som innehåller kol reagerar med syre och bildar värme.

Förmultna

När olika typer av nedbrytare sakta bryter ner ett organiskt material.

Förnybart bränsle

En energikälla som inte tar slut. Till exempel vattenkraft och vindkraft.

Grafen

En form av rent kol. Det är ett tunt täcke av kolatomer. Endast ett lager med atomer tjockt.

Grafit

En form av rent kol. Det finns i stiftet på blyertspennor.

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns 118 olika. 92 av dessa finns naturligt.

Hybridbil

En bil som har olika bränslen.

Hydroxi – grupp

En molekyl som består av en syreatom och en väteatom. De gör alkoholer till alkoholer och skrivs -OH i strukturformeln.  

Isomer

När två kolväten har samma kemiska formel (molekylformel) men olika strukturformel.

Jordskorpa

Jordens skal. 5-70 km tjock.

Karboxylsyra

En syra från växt eller djurriket. Den kallas också växtsyra eller organisk syra.

Kemisk energi

En slags energi som finns lagrad i kemiska ämnen. Till exempel mat och bensin.

Kemisk formel

Det används för att beskriva ett kemiskt ämne. Vilka grundämnen det består av och hur många av varje sort.

Kemisk förening

Ett ämne som innehåller två eller fler ihopsatta grundämnen.

Kemisk reaktion

En händelse när två eller fler ämnen reagerar och bildar minst ett nytt ämne.

Kemiskt tecken

En förkortning av ett grundämnes namn. Ett kemiskt tecken börjar alltid med stor bokstav och följs ibland av en liten bokstav. Järn = Fe, Väte = H.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från flytande till gasform.

Kolfiber

Ett ämne som innehåller långa trådar av kol.

Kolkedja

Den rad av sammansatta kolatomer som finns i ett kolväte.

Kolväte

Ett ämne som består av kol och väte.

Komposit

En blandning av olika material.

Kretslopp

När ämnen cirkulerar i naturen. Till exempel vatten eller olika grundämnen.

Lösningsmedel

En vätska som kan lösa upp ett fast ämne.

Metanserie

Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan.

Molekyl

Två eller fler atomer sammansatta med en molekylbindning.

Molekylformel

En kemisk formel för molekyler och andra kemiska föreningar. Grundämnen och antal av varje skrivs ut. Till exempel CuSO4 och C2H5OH.

Mättade kolväten

Kolväten med enbart enkelbindningar.

Naturgas

Gas av kolväten (metan, etan) som tas upp ur marken. Ett fossilt bränsle.

Neutron

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.

Nomenklatur

Ett sätt för att namnge olika kolväten.

Oljeraffinaderi

Platsen där råolja omvandlas till andra fossila bränslen.

Omättade kolväten

Kolväten som innehåller dubbel eller trippelbindningar.

Oorganisk kemi

Kemi utan kol

Organisk kemi

Kemi med kol.

Organisk syra

En syra som är vanlig i naturen till exempel hos frukter och bär. De kallas också växtsyror eller karboxylsyror.

Organism

Något levande till exempel ett djur eller en växt.

Partikel

Något som är väldigt litet. Ett vetenskapligt ord för “liten grej”. En del av en atom eller ett dammkorn.

Pipeline

En ledning som transporterar fossila bränslen.

Por

Ett hål i ett fast material.

Protein

Ett näringsämne uppbyggt av aminosyror. Proteiner bygger upp kroppen. Exempel på protein är enzymer och många hormoner.

Proton

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har elektrisk positiv laddning.

Reaktionspil

Den används när man skriver kemiska reaktioner. Den finns för att skilja på vilka ämnen som finns före och efter reaktionen.

Råolja

Olja (obehandlad) direkt från underjorden kallas råolja.

Sedimentär bergart

Bergart som bildas genom att sand eller andra liknade ämnen packas ihop under lång tid.

Smältpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från fast till flytande form.

Strukturformel

Ett sätt att visa hur kolväten ser ut genom att rita dem.

Symmetrisk

En form som ser likadan ut oavsett varifrån du tittar.

Torv

Ett fossilt bränsle. Det består av delvis förmultnade växtdelar, huvudsakligen vitmossa.

Trippelbindning

När två kolatomer binder till varandra med tre bindningar.

Träsprit

Ett annat ord för metanol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *