Begrepp organisk kemi

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
Organisk kemi 1 21 Det unika kolet, Kolets kretslopp, Rent kol
Organisk kemi 2 18 Metanserie, Isomerer, Alkener & alkyner,
Organisk kemi 3 19 Alkoholer, Karboxylsyror och estrar, Formelskrivning vid förbränning
Organisk kemi 4  24 Fossila bränslen, Bränslen för fordon, Kolhydrater
Organisk kemi 5  24 Kolhydrater 2, Fetter, Proteiner, Vitamin och mineral

Aktivt kol

Ett slags rent kol med många håligheter som används för att rena vätskor och gaser från föroreningar.  

Alkaner

De enklaste kolvätena som endast innehåller kol, väte och enkelbindningar. Metan, etan, propan o.s.v.

Alkohol

En slags kolväten som innehåller en OH-grupp (hydroxidgrupp). Metanol, etanol, propanol o.s.v.

Alkener

Kolväten som endast innehåller kol, väte och dubbelbindningar. Eten, propen, buten o.s.v.

Alkyner

Kolväten som endast innehåller kol, väte och trippelbindningar. Etyn, propyn, butyn o.s.v.

Aminosyra

Proteinets beståndsdelar. Finns 20 olika 

Amorft kol

En typ av rent kol där kolatomerna inte har någon speciell struktur.

Balansera formler

När du gör så att antalet atomer och grundämnen i kemisk formel är lika både före som efter reaktionen. (Lika på båda sidor av reaktionspilen.)

Biogas

En gas av kolväten (metan, etan) som är tillverkad av levande växter och inte fossila bränslen.

Brunkol och stenkol

Ett fossilt bränsle som eldas i värmekraftverk.

Cellandning

Den kemiska reaktion som gör att kroppen omvandlar druvsocker till energi.

Cellulosa

En kolhydrat som är uppbyggd av långa kedjor av druvsockermolekyler.

Crackning

Då långa kolväten slås sönder till kortare.

Dubbelbindning

Då en kolatom binder en annan kolatom med två bindningar.

Elektron

Den negativa delen av en atom. Cirkulerar runt atomkärnan.

Enkla sockerarter

Kolhydrater som består av en druvsockermolekyl t.ex. druvsocker, fruktsocker.

Envärd, tvåvärd, trevärd

Kallas alkoholer om de har en, två eller tre OH-grupper.

Enzym

Ett slags protein. Påskyndar reaktioner i kroppen.

Ester

Ett kemisk ämne som luktar. Används i godis.

Fettsyra

Syror som ingår i fettmolekylen.

Fossilt bränsle

En icke förnybar energikälla. Kol, olja, naturgas.

Fotosyntes

Den kemiska händelse då växter omvandlar solens energi till socker.

Fraktionerad destillation

När råolja delas upp i olika typer av kolväten.

Fulleren

En form av rent kol som nyligen upptäcktes. Ser ut som stora fotbollar gjorda av kol.

Förnybart bränsle

En energikälla som inte tar slut. T.ex vindkraft.

Glycerol

En alkohol som finns i fett.

Glykemiskt index

Ett sätt att mäta hur snabbt kolhydrater tas upp av kroppen.

Grafen

En form av rent kol som nyligen upptäcktes. Det är ett tunt lager av kol.

Grafit

En form av rent kol. Finns i blyertspennor.

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns ungefär 115 olika. De är samlade i det periodiska systemet.

Hormon

Ett slags protein. Transporterar meddelanden i kroppen.

Hybridbil

En bil som har olika bränslen.

Hydroxidgrupp

En molekyl som består av ett syre och ett väte. Finns i alkoholer och skrivs -OH i strukturformler.  

Härdning

När ett omättat fett omvandlas till ett mättat.

Isomer

När två kolväten har samma kemiska formel men strukturformeln är olika.

Jordskorpa

Ytan på jorden.

Karboxylsyra

En syra från växt eller djurriket (organisk).

Kemisk energi

En slags energi som finns lagrad i kemiska ämnen. t.ex mat, bensin.

Kemisk formel

Används för att beskriva vad som händer i en kemisk reaktion.

Kemisk förening

Ett ämne som innehåller två eller fler ihopsatta grundämnen.

Kemisk reaktion

När minst två ämnen reagerar och bildar ett nytt ämne.

Kemisk tecken

En förkortning av ett grundämnes namn.

Koagulera

Kallas det när vissa ämnen stelnar på grund av värme t.ex proteiner.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från flytande till gasform.

Kolfiber

Ett ämne som innehåller långa trådar av kol.

Kolhydrat

Ett samlingsnamn för ämnen uppbyggda av druvsockermolekyler.

Kolkedja

Den rad av sammansatta kolatomer i ett kolväte.

Kolväte

Ett ämne som består av kol och väte.

Komposit

En blandning av olika material.

Kostfiber

Cellulosa när det finns i matvaror kallas kostfiber.

Kretslopp

När ett ämne cirkulerar i naturen.

Laktos

Ett annat ord för mjölksocker.

Laktosintolerant

När du inte tål mjölksocker.

Lösningsmedel

En vätska som kan lösa upp ett fast ämne.

Matspjälkning

När maten delas upp i mindre delar i kroppen av kemiska processer.

Metanserie

Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan.

Mineral

Grundämnen i maten som är nödvändiga för kroppen.

Molekyl

Ett sätt som atomer kan sitta ihop på.

Molekylformel

En kemisk formel för molekyler.

Mättade kolväten

Kolväten med enbart enkelbindningar.

Naturgas

Gas av kolväten (metan, etan) som tas upp ur marken. Ett fossilt bränsle.

Neutron

En del av atomen. Finns i atomkärnan och har neutral laddning.

Nomenklatur

Sättet hur kolväten får sina namn.

Oljeraffinaderi

Platsen där råolja omvandlas till andra fossila bränslen.

Omega 3

Fleromättade fetter som är viktiga för kroppen.

Omättade kolväten

Kolväten som innehåller dubbel eller trippelbindningar.

Oorganisk kemi

Kemi utan kol

Organisk kemi

Kemi med kol.

Organsim

Något levande t.ex. ett djur eller en växt.

Partikel

Något som är väldigt litet. Kan vara lite vad som helst. En del av en atom eller ett dammkorn.

Pipeline

En ledning som transporterar fossila bränslen.

Polysackarid

När många druvsocker sitter ihop t.ex stärkelse och cellulosa.

Protein

Ett näringsämne som bygger upp kroppen. Består av aminosyror.

Proton

En del av atomen. Finns i kärnan och har positiv laddning.

Reaktionspil

I en kemisk formel skiljer reaktionspilen på vad som fanns före och vad som fanns efter reaktionen.

Ribosom

En del av cellen där protein tillverkas.

Råolja

Olja (obehandlad) direkt från underjorden kallas råolja.

Sackaros

Ett annat ord för vanlig socker, bitsocker och strösocker.

Sedimentär bergart

Bergart som bildas genom att sand eller andra liknade ämnen packas ihop under lång tid.

Smältpunkt

Den temperatur då ett ämnen övergår från fast till flytande form.

Snabba kolhydrater

Kolhydrater som snabbt tas upp av kroppen.

Spjälka

Sönderdela.

Spårämne

Ett annat ord för mineral. Grundämne som kroppen behöver.

Strukturformel

Ett sätt att visa hur kolväten ser ut genom att rita dem.

Stärkelse

Ett slags kolhydrat med långa kedjor druvsockermolekyler.

Symmetrisk

En form som ser likadan ut oavsett varifrån du tittar.

Torv

Ett fossilt bränsle. Delvis förmultnade växtdelar huvudsakligen vitmossa.

Transfett

Ett ohälsosamt fett som finns i chips och kakor.

Trippelbindning

När två kolatomer binder till varandra med tre bindningar.

Träsprit

Ett annat ord för metanol.

Vitamin

En kemisk förening som är viktig för kroppen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *