fossila bränslen övningar

Fossilt bränsle

Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. De finns vanligtvis under marken så de grävs eller pumpas upp. Det är en icke förnybar energikälla.

Jordskorpa

Jordens skal. 5-70 km tjock.

Fraktionerad destillation

En process när en blandning separeras (delas upp) på grund av de ingående ämnenas olika kokpunkt. Detta används när råolja delas upp  i olika typer av kolväten.

Oljeraffinaderi

Platsen där råolja omvandlas till andra fossila bränslen.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från flytande till gasform.

Pipeline

En ledning som transporterar fossila bränslen.

Torv

Ett fossilt bränsle. Det består av delvis förmultnade växtdelar, huvudsakligen vitmossa.

Naturgas

Gas av kolväten (metan, etan) som tas upp ur marken. Ett fossilt bränsle.

Råolja

Olja (obehandlad) direkt från underjorden kallas råolja.

Brunkol och stenkol

Fossila bränsle. Bergarter som bildats av gamla växter. Stenkol har lagrats längst och har högst energiinnehåll.

Sedimentär bergart

Bergart som bildas genom att sand eller andra liknade ämnen packas ihop under lång tid.

218
Created on By ozky046

Fossila bränslen

1 / 2

Fossila bränslen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Fossila bränslen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 59%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *