Kurs Hållbara utveckling

EN HÅLLBAR UTVECKLING

Info om sidan Träna begrepp Stortest Skriv ut
Deltest 1 Deltest 2

Hållbar utveckling innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt. Dagens människor ska kunna ge förutsättningar för att nästa generation människor ska kunna leva på jorden med samma eller bättre förutsättningar än idag.

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemets förmåga att ge resurser och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Hållbar utveckling delas in i tre delar som alla måste uppfyllas.

Ekologisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet handlar om allt inom ekosystem och miljö. t. ex. bevara biologisk mångfald, att klimatet inte förändras för mycket, ökenspridning, försurning, övergödning och utnyttjandet av ekosystemstjänster. Ekosystemstjänster är händelser i ekosystem som bidrar till människans välbefinnande t. ex. odling, skogsbruk, pollinering och fotosyntes.

Social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del. Fördelningen av välfärden och makt ska vara rättvis bland människorna. Samhället ska också ha en förmåga att lösa problem som människor hamnar i t. ex drogberoende, sjukdom.

Ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att den ekonomiska utvecklingen inte får ske på bekostnad av människors sociala situation (social hållbarhet) eller på en försämring av miljön (ekologisk hållbarhet).

För att ett effektivt miljöarbete ska fungera i världen krävs att fattigdom, korruption och kriminalitet bekämpas. Det kräver ett stabilt styre, utbildning och många fler faktorer.

Vikten av att ha ett hållbart förhållningssätt märks tydligt på jorden. Människor förbrukar mer än jorden kan ge och resurserna tar slut. Klimatet har förändrats på grund av mänsklig påverkan.

De globala målen: – FNs utvecklingprogram

För att uppnå en hållbar utveckling har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra stora mål till år 2030.

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter i världen.
 • Att lösa klimatkrisen.
 • Att främja fred och rättvisa.

Fördjupning

ÖVERGÖDNING

Orsak

Övergödning beror på att stora mängder av grundämnena kväve, fosfor och kalium (NPK) kommer ut i naturen. Dessa ämnen gör så att växter gynnas för mycket så att de växer och förökar sig mycket och orsaker flera andra problem.

Det extra tillskottet av NPK kommer från att lantbruket gödslar sin mark med konstgödsel, från husens avlopp som alla gånger inte håller tätt, från trafikens avgaser, från industrier som tillverkar papper. Överskotten av NPK hamnar i större vattendrag genom bäckar, åar och floder.

Miljöproblem med övergödning:

Syrebrist som leder till bottendöd. Övergödning orsakar stora algblomningar. Både i Östersjön och i insjöar. När algerna sedan dör och sjunker till botten bryts de ner av nedbrytare (bakterier). Då förbrukas det lilla syre som finns där.

Speciellt Östersjön är drabbad eftersom vattnet inte cirkulerar lika mycket som i en sjö och att det inte blandas med vatten från Atlanten i så stor utsträckning. I Östersjön finns stora områden som är helt utan organismer. 15 procent av botten är helt död och ytterligare 30 procent är i farozonen. Ibland kan bakterier som inte behöver syre ta över nedbrytningen. När dessa bakterier bryter ner döda växter och djur bildas ämnen som både luktar illa och kan vara giftiga.

Minskad biologisk mångfald. Övergödningen gör att vissa organismer gynnas medan andra missgynnas. Vatten blir också grumligt vilket gör att växter som lever längre ner får svårt med fotosyntesen. Det finns risk för att sjön växer igen helt och blir en våtmark istället.

Vad görs åt problemet?

I flera län i Sverige måste alla fastighetsägare byta ut sitt avloppssystem. Det bidrar till att mindre avloppsvatten läcker ut i naturen.

Fosfater (P) har förbjudits i tvättmedel och diskmedel.

Det ekologiska lantbruket har växt de senaste 20 åren. En ekologisk bonde använder inte konstgödsel och bidrar alltså inte med att öka halterna NPK i naturen. Varje person kan bidra till minskad övergödning genom att köpa ekologisk mat.

Fördjupning

FÖRSURNING

Försurning innebär att pH-värdet sänks i naturen på grund av mänsklig påverkan. Hur stor påverkan blir beror på om marken innehåller ämnen t.ex. kalk som har möjlighet att neutralisera det sura. Stora delar av Sverige är tyvärr känsligt för surt regn.

Orsak

Orsaken till försurningen kommer ofta från förbränning av fossila bränslen. Vid förbränning bildas svaveloxider och kväveoxider. De gaserna sprids ut i atmosfären där de reagerar med vattenånga och bildar svavelsyra och salpetersyra. Dessa syror faller ner som regn och orsakar försurningen.

I Sverige orsakas den största delen av försurningen av andra länder runt Östersjön. Deras föroreningar blåser in över Sverige.

Den högre halten av koldioxid i atmosfären gör att pH-halten i världshaven sjunker. Koldioxiden löser i sig i vattnet och bildar kolsyra.

Miljöproblem med försurning.

Det sura regnet påverkar metallföreningar i marken. En del giftiga metalljoner frigörs och en del nödvändiga för växtligheten försvinner ner i marken. Växter och djur tar skada.

I sjöar påverkas både växter och djur. En organism kan bara leva inom vissa pH-värden och blir det för surt så dör organismen. Detta påverkar naturligtvis hela ekosystemet. I försurade sjöar är vattnet ofta klart och botten går att se.

Det sura regnet påverkar byggnader som är byggda med marmor och kalksten. Statyer i städer vittrar sönder på grund av alla föroreningar.

I havet påverkas koraller och djur (med skal) av havets pH-sänkning negativt.

Hur ska problemet lösas?

För 20 –30 år sedan var det vanlig att sprida ut kalk i sjöar och skogar för att neutralisera den sura effekten. Idag görs det i mindre skala eftersom kalkningen i sig kan vara ett miljöproblem.

Öka samarbetet med länderna runt Östersjön för att förminska utsläppen.

Använda olja som inte innehåller svavel och ha bättre rening av avgaserna vid kraftverken. Sluta använda gamla fordon med motorer som inte renar avgaserna ordentligt. Begränsa fordon med fossila bränslen.

Internationella avtal och miljöprotokoll är viktiga. Detta är problem som alla länder i världen behöver lösa tillsammans. Den senaste klimatavtalet från Paris (2015) handlar om att begränsa den globala uppvärmningen.

Fördjupning

GLOBAL UPPVÄRMNING

Orsak

Den globala uppvärmningen orsakas med största sannolikhet av människans utsläpp av växthusgaser. Några av de vanligaste växthusgaser är vattenånga, koldioxid, metan och ozon. Gaserna lägger sig som ett lock i atmosfären och förstärker växthuseffekten vilket innebär att solens strålar inte lika snabbt reflekteras ut i rymden utan behålls i atmosfären.

Jordens klimat varierar naturligt på grund av vulkanaktivitet och solens fläckar men vetenskapen är övertygande att ökning av jordens temperatur beror på människans utsläpp av främst koldioxid. Koldioxid kommer från förbränning av fossila bränslen.

Miljöproblem med global uppvärmning.

När temperaturen ökar kommer många arters livsmiljö förändras så en del av dem kommer att tvingas flytta eller gå under. Det kommer att påverka många ekosystem.

Korallreven drabbas av att havet blir varmare och det blir också surare. När koldioxidhalten i atmosfären ökar löser sig mer av det i havet och bildar kolsyra.

När glaciärerna vid polerna smälter riskerar flera arter att utrotas. Många människor som bor nära hav eller på små öar riskerar att bli klimatflyktningar när vattennivån höjs t .ex. maldiverna.

En större mängd naturkatastrofer med extremt väder inträffar. Det kan vara översvämningar, torka, orkaner och värmeböljor. Förändringen av väder påverkar skördarna och svält kan uppstå.

Vad görs åt problemet?

Internationella avtal för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Hittills har tre avtal ingåtts för att begränsa klimatförändringen.

Olika miljöorganisationer som WWF och Greenpeace driver kampanjer för att få människor att äta mindre kött, konsumera mindre, åka mindre bil och tänka på energiförbrukning i bostaden. Earth hour är en kampanj för att uppmärksamma energiförbrukning.

Genom politiska beslut och subventioner försöker länder att minska beroendet av fossila bränslen och öka användandet av förnybara bränslen som vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Fördjupning

FARLIGA KEMIKALIER / PARTIKLAR

En kemikalie är en kemisk förening tillverkad av människan. Genom historien har det tillverkats kemikalier som upplevts som mirakelkemikalier men som sedan, i efterhand, upptäcks varit livsfarliga och förbjudits t.ex. PCB och DDT. Båda är långlivade och finns fortfarande i ekosystemet idag.

Orsak

Det tillverkas många nya molekyler som släpps på marknaden. De måste kontrolleras av tillverkaren men det är svårt att undersöka långsiktiga effekter.

Ett hormonstörande ämne liknar mänskliga hormon och de kan påverka kroppen på ett oönskat sätt. Exakt vad som är ett ämne med hormonstörande egenskaper är oklart. Därför hamnar en del ämnen utanför säkerhetskontrollen

En kemikalie kan bli klassad som ofarlig men när den sedan tillverkas i extremt små partiklar, som kallas nanopartiklar, kan den skapa stora hälsoproblem.

Importerade varor är inte lika kontrollerade.

Kemikalier, som själva är ofarliga i en liten dos, kan ibland bli farliga när de kombineras med varandra. Det kallas cocktail-effekten.

Miljöproblem med farliga kemikalier.

En del byggnadsmaterial är cancerframkallade. En byggnad står väldigt lång tid och det är svårt att byta ut vissa delar. t.ex. alla väggar

Textilier kan innehåller farliga färgämnen t.ex Azo-färger. Tvätta nya kläderna innan du använder dem.

Vissa plaster kan innehåller mjukgörare (ftalater) som är både cancerframkallande och hormonstörande. Bisfenol A finns i plast och kvitton och är ett hormonstörande ämne.

Hur ska problemet lösas?

Kemikalier märks upp med farosymboler.

Det finns många svenska myndigheter som ansvarar och övervakar användningen av farliga kemikalier t.ex. kemikalieinspektionen.

Inom EU är REACH en lagstiftning som ska skydda människor och miljö från farliga kemikalier i varor.

Fördjupning

MILJÖGIFTER

Ett miljögift är ett ämne, tillverkat eller naturligt, som har en skadlig inverkan på miljön. Ofta är de långlivade och blir en del av ekosystemet.

Orsak:

 • Metaller t. ex. kvicksilver och bly används av människor oftast i koncentrerad form och då blir de giftiga. Många metaller, som finns begravda i berggrunden, bryts och förädlas till ren form.
 • Läkemedel spolas ner i toaletten
 • Många okända ämnen kommer in i Sverige via varor som importeras och sprids sedan i naturen.
 • Olika bekämpningsmedel sprids vid jordbruk och odlingar.
 • Föroreningar kommer med vind och vatten från andra länder t. ex radioaktiv strålning som blåser in från Tjernobyl.

Miljöproblem med miljögifter:

Ett problem med miljögifter är att de får stor spridning. Ofta är koncentrationen störst där utsläppen sker men spridningen sker över hela jorden t.ex. på polerna eller långt ner i havet.

Gifter är långlivade och lagras i naturen t.ex. i sediment på havsbotten. Det gör att även fast giftet slutat spridas finns det kvar. Gamla gifter, som fortfarande cirkulerar i ekosystemen, är DDT och PCB.

Många gifter är fettlösliga vilket innebär att de lagras i kroppen och därmed kommer att ingå i näringskedjan. Ett plankton får i sig ett miljögift. En fisk äter många plankton och lagrar  allt gift. En rovfågel äter många fiskar och får i sig allt lagrat gift. De giftiga ämnena koncentreras (anrikas) högst upp i näringskedjan. Livsmedelsverket förbjuder speciellt gravida kvinnor att äta Östersjöfisk av denna anledning.

Hur problemet ska lösas?

 • Fler stora miljöproblem med miljögifter har försvunnit efter att de uppmärksammats och förbjudits. Exempel på detta är bly i bensin (förbjöds 1994), freoner som förstörde ozonskiktet , flamskyddsmedel som förgiftade i hemmet.
 • Livsmedelsverket informerar och ger råd hur olika livsmedel hanteras.
 • Köp miljömärkta varor. Handla ekologiskt
 • Gemensamma regler för länder runt Östersjön.

Fördjupning

MIKROPLASTER

Mikroplaster är små plastbitar som är från mikroskopiskt små upp till 5 mm stora. Det finns inga organismer som kan bryta ner plasten så den försvinner inte. Mikroplaster finns i alla hav och sjöar idag. Forskare har hittat plast i djuphavsgravar som är över 10000 meter djupa och i dricksvattnet i hela världen. Detta är ett växande miljöproblem och mycket forskning återstår.

Orsak:

Stora mängder plast slängs i naturen och havet. Mycket av plasten som slängs på land hamnar senare i havet. Eftersom plasten inte är biologisk nedbrytbar mals den sakta ner av vågor och vind.

De flesta av de textilier vi använder innehåller olika plaster t.ex. akryl, polyester, lycra, nylon och fleece. När de tvättas i tvättmaskin lossnar stora mängder mikroplaster. Reningsverken idag saknar förmåga att fånga dessa små partiklar så de fortsätter ut i hav och vattendrag.

Mikroplaster används som utfyllnad i produkter eftersom det är billigare. Flera exempel hittas i badrummet t.ex. tandkräm, smink eller hudvårdsprodukter med skrubbande effekt.

Mikroplaster släpps ut från slitage av däck på vägar och från skrov på plastbåtar.

Miljöproblem med mikroplaster:

Fisk tror att plasten är mat och eftersom den inte bryts ligger mikroplasten kvar i kroppen länge. Det kan skada djuren på olika sätt. Det kan ge en falsk mättnadskänsla, djuret kan kvävas eller plasten innehåller miljögifter som anrikas i organismen.

Mikroplaster kan innehålla olika miljögifter. De lagras i djuret och koncentreras i näringskedjan. Slutligen äts fisken av människan som då får i sig de giftiga ämnena.

Hur ska problemet lösas?

 • Dra ner på konsumtionen av plast och återvinn den plasten du använder.
 • Köp begagnade kläder och tvätta inte så ofta.
 • Skippa de hygienprodukter som innehåller mikroplaster.

Flera företag hittar på sätt att städa och forskare hävdar att plasten kan brytas ner av solljus eller bakterier. Dock finns ingen färdig lösning idag (2017)

Fördjupning

EKOLOGISKT / NÄRPRODUCERAT

Ekologiskt

Att tillverka något ekologiskt betyder att sträva efter att nyttja energi, mark och vatten på ett hållbart sätt.

Djur ska kunna bete så naturligt som möjligt t.ex. får höns inte vistas i burar och andra djur ska ha möjlighet att vara utomhus. Djuren ska äta foder från gården och åkrarna ska gödslas med bajs från gårdens djur. När det gäller odlingar så är konstgödsel förbjudet. För att undvika skadedjur används förebyggande metoder som att variera grödan och välja motståndskraftiga växter.

Det är noga bestämt vad ekologiskt innebär och de ekologiska bönderna kontrolleras att de följer reglerna. Ekologiska varor är märkta med någon av dessa symboler.

Den ekologiska odlingen gör att det sprids mindre gifter och onaturliga ämnen i naturen. Det minskar övergödningen och bevarar grundvattnet. Endast 4 procent av all såld mat i Sverige  är ekologisk. Några varor som är extra viktiga att köpa ekologiskt: bananer, vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis.

Närproducerat

Närproducerat betyder inte att varan är ekologiskt. Det är inte bestämt vad som närproducerat innebär utan det är upp till varje person att avgöra. Det finns inga regler kring konstgödsel, bekämpningsmedel eller transporter.

Men i Sverige finns en skyddande lagstiftning även för oekologiska varor som skyddar djuren och naturen. Svenskt jordbruk ger jobb i Sverige, det bevarar landskapet så det inte växter igen. Det känns mer äkta och fräscht med svensk mat och det är lättare att ha insyn vad maten innehåller än ifall den kommer från andra sidan jorden. Sammanfattnings är det svårt att veta vad miljövinsten blir.

Vad är bäst? Ekologisk eller närproducerat?

Detta är en fråga nästan omöjlig att svara på. Det beror vilket produkt det handlar om. Generellt så innebär närproducerat mindre klimatpåverkan på grund av kortare transporter och ekologiskt innebär mindre bekämpningsmedel. För vissa produkter är transporten en väldigt liten del av den totala miljöpåverkan. Vissa produkter går inte att odla på ett effektivt sätt så de kan inte vara närproducerade t.ex. kaffe.

En hållbar livsstil kräver både ekologiskt och närproducerat. Naturligtvis är det allra bästa att försöka hitta livsmedel som är både ekologiska och närproducerade.

Fördjupning

MILJÖMÄRKNING

Att leva hållbart handlar om att inte överutnyttja jordens resurser. Sverige är ett av de länder i världen som konsumerar mest per person. Om alla människor i världen levde som svenskarna skulle det behövs tre jordklot.

Mycket av det som vi konsumerar tillverkas i andra länder (t,ex. kläder och elektronik) så vi märker inte miljöpåverkan som blir vid tillverkningen.

Genom att välja hur du handlar kan du vara med att bidra till ett hållbart samhälle. Det kallas konsumentmakt. Sedan ska lagstiftning och politiska beslut vara samhället till hjälp också.

Dessa miljömärkningar är till hjälp för att leva hållbart.

Märket till vänster är naturskyddsföreningen och det i mitten är svanen. Båda är svenska märkningar som kan sitta på olika typer av varor men inte livsmedel. Företag får ansöka om att kontrolleras och om alla krav uppfylls blir varan miljömärkt. Den europiska motsvarigheten kallas ecolabel.

 

Ekologisk jordbruk i Sverige använder KRAV som sin märkning. Motsvarigheten för Europa är märkningen längst till höger (Eu-lövet). För att få bära dessa märkningar finns det många krav som också kontrolleras. MSC visar att fisken fångats med hållbara metoder. Det innebär att all fisk inte fiskas upp, att minimera bifångster och att havsmiljön inte förstörs av fiskeredskapen.

Ekologiska textilier miljömärks med G.O.T.S. 95 procent av tyget måste innehålla ekologiskt material. Det krävs också att ett miljömässigt och socialt ansvar tagits vid produktionen.

Fairtrade innebär att de människor som tagit fram produkten har haft schyssta arbetsvillkor och en rimlig lön. Fairtrade arbetar mot barnarbete och diskriminering.

Miljövänlig elektronik märks med denna symbol. Det innebär att produkten har lägre energiförbrukning, innehåller mindre farliga ämnen och går att återvinna.

Denna miljömärkning är till för trä och skogsprodukter. Du hittar märket på t.ex. trädgårdsmöbler. Med märkningen visas att materialet inte kommer från olaglig avverkning av regnskog.

Fördjupning

CIRKULÄR EKONOMI

I naturen rör sig ämnen i olika kretslopp. Det gäller t.ex. grundämnen som kol, kväve och fosfor men hela naturen är ett kretslopp, ämnen cirkulerar. En växt tar upp energi från solen och näringsämnen från jorden. Ett djur äter upp växten. Djurets avföring ger jorden ny näring. När djuret sedan dör så bryts det ner och fler näringsämnen återgår till jorden och en växt får näring att växa. Inga grundämnen försvinner utan de återanvänds.

I vårt samhälle används ett synsätt som är som en linje (linjärt). Material tas upp, produkter tillverkas för att sedan kastas. En liten del återanvänds men den största delen slängs på de växande soptipparna. Många av resurser t. ex. vissa metaller är sällsynta och väldigt svåra att få tag på. När de produkterna slängs så sprids den värdefulla resursen. Detta synsätt kommer inte att hålla i längden utan för att kunna nå ett hållbart samhälle behöver tillverkare och användare bättre ta vara på jordens resurser.

Cirkulär ekonomi handlar om att produkter ska ha ett kretslopp likt det som finns i naturen. Avfallet ska vara en resurs när nya saker tillverkas.

Produkter ska i så stor utsträckning som möjligt tillverkas av nedbrytningsbara material. Produkter ska vara designade så att de enkelt ska kunna repareras och uppgraderas. Om produkter är förbrukad så ska den enkelt kunna plockas isär och så mycket som möjligt att materialet ska kunna återvinnas till nya produkter. Tanken är att företagen ska ansvara för produkten från tillverkning till demontering.

En viktig fråga i cirkulär ekonomi är hur mycket varje person behöver äga. Skulle det gå att hyra sina saker istället? Ingen köper ett flygplan när hen åker på semester. Om företagen lånar ut sina produkter blir det en viktigare fråga för dem att kunna återvinna dem och att enkelt kunna plocka isär produkten för att återanvända delar som fungerar.

Idag finns möjlighet att vara med i grupper som delar på varor. Det kan vara bilar, kläder och verktyg. Andra saker som företagen skulle kunna äga är mobiltelefoner, tv-apparater och vitvaror.

Fördjupning

Info om sidan Träna begrepp Stortest Skriv ut
Deltest 1 Deltest 2